KVKK

DİŞ HEKİMİ RABİA TAŞKIN
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
HASTA AYDINLATMA METNİ

1. Klinik’imizin Veri Sorumlusunun Kimliği

Diş Hekimi Rabia Taşkın (“Veri Sorumlusu” veya “Klinik”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli
tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin
olarak KVKK’ye uygun hareket edebilmemizi teminen, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki
hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Veri Sorumlusu ile içinde bulunduğunuz veyahut bulunacağınız hasta-hekim ilişkisi kapsamında aşağıda
sayılan verilerinizi işlemekteyiz:

(i) Kimlik Bilgileriniz: adınız ve soyadınız, T.C kimlik numaranız, doğum yeri/tarihiniz,
imzanız ve cinsiyetiniz,

(ii) İletişim Bilgileriniz: telefon numaranız, e-posta adresiniz, adres bilginiz,

(iii) Ödeme ve Finansal Bilgileriniz: Veri Sorumlusu ile ilişkiniz kapsamında yapılacak
ödemelerin gerçekleştirilmesi için banka hesap ve kart bilgileriniz, borç ve fatura bilgileriniz,

(iv) Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: açık rıza vermeniz halinde sosyal medya ve internet sitesinde
video ve fotoğraf paylaşımlarının yapılması amacıyla fotoğrafınız ve video kaydınız,

(v) Diğer Bilgileriniz: randevu tarihi ve saatiniz, Veri Sorumlusu ile paylamış olmanız halinde
kartvizitinizde yer almakta olan iş yeri unvan ve çalıştığınız kurum bilgileriniz ile

(vi) Sağlık Verileriniz: Tarafımıza internet sitesi aracılığı ile veya elden iletmiş olmanız halinde
röntgen vb. görüntüleme sonuçlarınız, tedaviniz sırasında ihtiyaç olması halinde kullanılacak
olan protez ve cihaz bilgileriniz, kan grubunuz, hastalık geçmişiniz ile kullanmış olduğunuz
ilaç bilgileriniz gibi sağlık verileriniz.

(Yukarıda sayılan veriler, birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.)

3. Kişisel Veriler’in Aktarılması

Kişisel Veriler’iniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını
gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında;
gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere
resmi kurumlara ve idari otoritelere, Klinik’imizin mal veya hizmet aldığı ya da hizmet sağladığı tıbbi
görüntüleme ve tanı merkezleri, diş protez laboratuvarları gibi üçüncü kişilere aşağıdaki amaçlarla
aktarılabilmektedir:

• Açık rıza vermeniz halinde sosyal medya ve internet sitesinde video ve fotoğraf paylaşımlarının
yapılması;
• KDV listelerinin sunulması;
• Tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri ile hastaların tedavisi için gerekli süreçlerin yürütülmesi ve
• Hasta hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi.

4. Kişisel Veriler’inizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler’iniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK’de öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve
KVKK’nin 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmak koşuluyla, (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi
veya Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, (ii) sizinle aramızda bir
sözleşmenin kurulması veya halihazırda var olan bir sözleşmenin ifa edilebilmesi kapsamında, belirtilen
2 hukuki sebeplere dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; tarafınızca bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen
bilgilerden toplanabilmektedir.
Kişisel Veriler’iniz, Veri Sorumlusu ile aranızdaki hasta-hekim ilişkinin kurulması, Klinik tarafından size
verilen hizmetin hukuka uygun bir şekilde icra edilebilmesi ve sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması hukuki sebepleriyle; başta 1 Ağustos 1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği, 3 Şubat 2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, 4/12578
sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat da dahil olmak üzere yürürlükteki
mevzuat uyarınca belirlenen yükümlülüklerin getirilebilmesi için, yasal mevzuatta açıkça öngörülmesi ve
hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile işlenmektedir.
Veri Sorumlusu, Kişisel Veriler’inizin işlenmesinde başta T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu
uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere KVKK’ye dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat
kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

5. Kişisel Veriler’inizin İşlenme Amaçları

Toplanan Kişisel Veriler’iniz, (i) randevu süreçlerinin yürütülmesi, (ii) tedavi sonrasındaki süreçlerin
takibi, (iii) Klinik tarafından sunulan muayene ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, (iv) muayene ve tedavi
ücreti ödemelerinin takibi, (v) ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak için gerekli
çalışmaların yapılması ile ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, (vi) Klinik tarafından yürütülen
serbest meslek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması, (vii) iletişim
faaliyetlerinin yürütülmesi, (viii) almış olduğunuz hizmete ilişkin faturalama işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, (ix) açık rıza vermeniz halinde sosyal medya ve internet sitesinde video ve fotoğraf
paylaşımlarının yapılması, (x) KDV listelerinin sunulması, (xi) diş protez laboratuvarlarından hizmet
temininin gerçekleştirilmesi, (xii) tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri ile hastaların tedavisi için gerekli
süreçlerin yürütülmesi, (xiii) mesleki faaliyetler kapsamında kartvizit alışverişi yapılması, (xiv)
başvurmanız halinde hasta hakları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, (xv) internet sitesi üzerinden hastaların
röntgen sonuçlarının temin edilmesi, (xvi) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, (xvii) internet sitesi
üzerinden randevu süreçlerinin yürütülmesi, (xviii) hizmet sağlayıcılar aracılığı ile randevu süreçlerinin
yürütülmesi (xix) Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve
(xx) randevuları ile ilgili onay ve hatırlatma SMS’lerinin iletilmesi amaçlarıyla KVKK’nin 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

6. Kişisel Veriler’inizi Ne Şekilde Korumaktayız?

Klinik’imiz, Kişisel Veriler’inize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, Kişisel Veriler’inizin hatalı
işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini ve/veya silinmesini
önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca
gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Klinik’imiz Kişisel Veriler’inizin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ya da
ifşası durumunda, sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşleme amaçlarımız kapsamında elde edilen Kişisel Veriler, işleme amaçlarımız ve yürürlükteki kanunlar
kapsamında işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Veriler’iniz; (i) işleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi durumunda, (ii) ilgili kanunlarda
öngörülen süre sonunda veya (iii) sizin talebiniz halinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamız’a
uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

7. KVKK Uyarınca Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK kapsamında; (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileriniz
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme, (vi) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin
silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, (viii) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme ve (ix) kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini
talep etme haklarına sahipsiniz.

8. Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Taleplerinizin İletilmesi

KVKK’nin 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanabilmeniz için kimliğinizi tespit edecek belgeler ile
birlikte dilekçe (i) Rabia Taşkın adına Esentepe Mahallesi Tecerdağı Caddesi No:60/A Kartal / İstanbul adresine
ıslak imzalı olarak elden veya (ii) noter kanalıyla veya (iii) iadeli taahhütlü posta yoluyla imzalı şekilde
veya (iv) info@dishekimirabiataskin.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Ayrıca Kurul tarafından ayrı yöntemler
belirlenmesi halinde bu yöntemler ile de Rabia Taşkın’a iletebilirsiniz.

Kliniğimiz, KVKK’nin 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç
otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni ve/veya
nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Yukarıdaki Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı beyan ile Klinik tarafından işlenen Kişisel
Veriler’imde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Klinik’e
bildireceğimi taahhüt ederim.

Kişisel Veri Sahibinin Adı Soyadı:
Tarih:
İmza